pysim/pysim-testdata/Fairwaves-SIM.data

6 lines
62 B
Plaintext

MCC=001
MNC=01
IMSI=001010000000111
ADM_HEX=CAE743DB9C5B5A58