B-Netz: Minor fixes on signals

pull/1/head
Andreas Eversberg 7 years ago
parent aae58d5a68
commit 11487eefe8
  1. 4
      src/bnetz/bnetz.c

@ -104,7 +104,7 @@ static struct impulstelegramme {
{ 1016, "0111010100010010", 0x0000, "Kanalbefehl 16" },
{ 1017, "0111010100001100", 0x0000, "Kanalbefehl 17" },
{ 1018, "0111010100010100", 0x0000, "Kanalbefehl 18" },
{ 1019, "0111010100011000", 0x0000, "Kanalbefehl 19" },
{ 1019, "0111010100011000", 0x0000, "Kanalbefehl 19 (illegal)" },
{ 1020, "0111010010000011", 0x0000, "Kanalbefehl 20" },
{ 1021, "0111010010000101", 0x0000, "Kanalbefehl 21" },
{ 1022, "0111001100001001", 0x0000, "Kanalbefehl 22" }, /* 42 */
@ -477,7 +477,7 @@ void bnetz_receive_tone(bnetz_t *bnetz, int bit)
break;
case BNETZ_RUFBESTAETIGUNG:
if (bit == 1) {
PDEBUG(DBNETZ, DEBUG_INFO, "Received signal 'Rufbestaetigung' from mobile station, call is ringing.\n");
PDEBUG(DBNETZ, DEBUG_INFO, "Received signal 'Rufbestaetigung' from mobile station, sending signal 'Rufhaltung'. (call is ringing)\n");
timer_stop(&bnetz->timer);
bnetz->state = BNETZ_RUFHALTUNG;
bnetz_set_dsp_mode(bnetz, DSP_MODE_1);

Loading…
Cancel
Save