osmo-hnbgw/doc/manuals/vty/hnbgw_vty_additions.xml

3 lines
67 B
XML

<vtydoc xmlns='urn:osmocom:xml:libosmocore:vty:doc:1.0'>
</vtydoc>